Varför välja en ecoGEO värmepump

BESPARING. Ecoforests värmepumpar ökar besparingen avsevärt, inte bara tack vare den effektiva driften som också reducerar CO2 utsläpp utan också p.g.a. ecoGEOs kontrollsystem. De är kompakta, enkla och billiga att installera då man inte behöver installera vissa inkluderade komponenter som inte en traditionell värmepump har.

LOKAL RESURS. Värmepumparna tar den största delen av den nödvändiga energin från sin omgivning. Det är naturligtvis nödvändigt att koppla in sig till elnätet, men man behöver inte tillföra någon typ av bränsle, vilket ökar komforten för användaren. Man behöver inte heller oroa sig över rök eller lågor.

MINIMALT UNDERHÅLL. Värmepumpar använder sig av en välkänd och pålitlig teknologi då det är densamma som i ett vanligt kylskåp.

LÅG UUDEFFEKTNIVÅ. Värmepumpens ljudeffektnivå ligger mellan 35 till 46 dB.

SÄKERHET. Till skillnad från system med brännare, genereras varken rök eller lågor. Dessutom kontrolleras ecoGEO värmepumpen av dess mjukvara som stannar driften på ett säkert sätt om interna eller externa fel upptäcks.

MINIMAL SYNLIGHET. Berg/jord/sjö anläggningar har ingen komponent som syns utanför huset då anläggningen förläggs i marken och i fallet då luft/vatten installeras kan man placera utomhusenheten på ett ställe där den inte stör.

FULLÄNDAT KLIMATISERINGSSYSTEM. Man kan kontrollera hela installationen centralt på ett mycket flexibelt och intuitivt sätt tack vare Ecoforests egenutvecklade programvara.

Värmepumpar ecoGEO

Kontroll med utomhustemperatur

Värmepumpen jobbar utifrån utomhustemperaturen. Driftsprogrammen VINTER/SOMMAR kan väljas manuellt eller automatiskt. Driftlägen VÄRME/KYLA kan ändras automatiskt beroende på utomhustemperaturen. Värmepumpen kan också arbeta i läge VÄRME och/eller KYLA både under sommaren eller vintern tack vare MIX-läget.

Mjukvara

En stor fördel med Ecoforests ecoGEO värmepumpar är att dess mjukvara är framtaget för att vara så intuitivt som möjligt. Detta gör att idrfttagningarna blir enkla och snabba och kunden behöver inte sätta sig in i överdrivet tekniska detaljer.

Information

Möjligheten att övervaka samtliga funktionsparametrar och värmepumpens verkningsgrad är en stor fördel. Information om köldmediekretsen, övriga kretsar, varje komponents tillstånd m.m. visas på skärmen.

Kontroll

Optimerat funktionsområde för att bättre möta de olika installationernas förhållanden.

Energimätning

Värmepumparna mäter tillförd och avgiven effekt samt verkningsgraden på olika sätt: momentan, daglig, månadsvis, årsvis.

Enkelhet

Det breda effektspannet gör att man i de fl esta installationer inte behöver installera ackumuleringstankar.

Avfrostning

Avfrostningsprocessen gör oss unika då man inte behöver använda eltillsats eller omvänd köldmediecykel. Tack vare en extra värmeväxlare kan man växla mellan den krets man vill, värme-, pooleller VV-krets. Denna funktionen avfrostar utan en märkbar komfortsänkning av den kretsen som väljs.

Anpassning

ecoGEO kontrollen anpassar sig till de önskade komfortbehoven vilket leder till en förnuftig energiförbrukning. Den avger den nödvändiga energin i varje moment.

Modulering

Ecoforests produkter har ett brett effektspann med effekter mellan 3 - 600 kW. I varje värmepump börjar effektmoduleringen från 25 %, sannerligen avvikande.

Temperaturkontroll

Kontroll över 4 st. framledningsgrupper (3 shuntade och 1 direkt) med ecoGEO B & C samt upp till 30 grupper med ecoGEO HP.

 • Kontroll av pooluppvärmning.
 • Kontroll över zonventiler och shuntar.
 • Kontroll av eltillsats.
 • Enligt driftschema.

Hybridsystem

Det blir mer och mer intressant att använda hybridsystem, både som energikälla och i tillämpning av värme och kyla. ecoGEOs mjukvara kan kontrollera och styra både och.

Simultan produktion

I vissa fall kan det vara nödvändigt att VÄRMA och KYLA smtidigt. Detta är möjligt med ecoGEO HP, vars system kontrollerar temperaturgivare, ventiler och cirkulationspumpar för att möta behoven i varje ögonblick samt styra överskott till borrhålen.

Utformning

Möjlighet att koppla in sig till värmepumpens övre eller bakre del. Droppskål för kondens. Enkel åtkomst till komponenter i KB och VB-kretsen. Extra värmeväxlare för VV-produktion i samtliga modeller i villasortimentet, HTR-System. Förbättrad ljudisolering. Större rördimensioner för mindre tryckfall. Förbättrade inkopplingsplintar. Villasortimentet fullständigt utrustat, cirkulationspumpar, expansionskärl, m.m..

VV-kontroll

Kontroll av VV-cirkulationen. Simultan produktion medan värmepumpen arbetar i VÄRME- eller KYL-läge. 3/4” inkoppling för VVC i C-modellerna. Upp till 70 ºC utan stöd av el-patron, HTR-teknologi. SE GRAF 3. HTR: High Temperature Recovery. Högre global säsongsverkningsgrad då systemet bättre utnyttjar värmen som produceras.

Kaskadkoppling

Med ecoGEO HP kan man kontrollera fl era parallellkopplade värmepumpar i kaskad tack vare den separata övervakningen. Den fördelar drifttimmarna jämnt över enheterna och arbetar i den mån som är möjlig i värmepumens optimala effektspann. Detta betyder att för att uppnå en viss effekt kan fl era enheter fungera i en optimal drift istället för en enhet utanför det optimala driftområdet. På så sätt säkerställs en så hög verkningsgrad som möjligt. ecoGEO B & C kan kaskadkopplas upp till 3 st. enheter utan separat övervakning

bomba de calor 
GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

GRÁFICA 3

En energirevolution. Värmepumpen ecoGEO solar

geotermia solar


Vår värmepump ecoGEO SOLAR använder sig av kraftelektronik som framställts med de mest framstående komponenterna på marknaden:

 1. Den har en mjukvara och en specifik modul för intellegent energiförvaltning som erbjuder hög effektivitet och kapacitet vid tillfällig överspänning. Fungerar samtidigt med anslutning till elnätet, med förnybar energi, med generator, med laddning av elfordon samt med lagring i batterier för en konstant energikälla.
 2. Den har en dynamisk algoritm med MPPT-teknik som är framställd för att kunna maximera solenergiutvinningen. Energiförvaringen avbryts ej när solcellsanläggningen läses av. Denna egenskap har stora föredelar i alla slags ljusförhållanden, speciellt i områden med varierande molnighet och där solförutsättningarna snabbt ändras.
 3. Maximal strömproduktion upp till 45ºC utan att verkningsgraden påverkas av termiska orsaker tack vare kraftelektronikens extremt pålitliga nedkylningssystem.
 4. Val av laddningsalgoritmer i två eller tre steg, med manuell inställning, för att maximera systemets verkningsgrad och att förlänga batteriernas livslängd om systemet programmerats med lagring.
 5. Interaktiv pekskärm med hög upplösning, Scada system och inkorporerad Webbserver för konfiguration och kontroll av systemet.
 6. Skydd mot ingående över- och underspänning, skydd mot utgående överström och återkoppling (feedback). Integrerat skydd mot jordfel på solcellsanläggningen.
 7. Systemet har ett laddningsuttag för elbil med den senaste standarden och teknologin inom sektorn. Vår kraftelektronik har funktionsrutiner för en intelligent och hållbar process för laddning av fordonet och en dynamisk justering av laddningshastigheten som garanterar en jämn användning av hela systemet.